Практикум з оцінювання корпоративної соціальної відповідальності

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BST: "Social Technologies of the Economic Sphere: Management and Marketing"

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ2.09

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Опанування методикою оцінювання корпоративної соціальної відповідальності є важливим змістовним елементом освітньої програми "соціальні технології". Тематичне наповнення дисципліни включає історію та міжнародний досвід застосування практик КСВ, її місце в системі управління організацією; стандарти і механізми забезпечення соціально відповідальної поведінки різних суб’єктів суспільного розвитку. Практичні творчі завдання щодо оцінювання корпоративних соціальних звітів, індивідуальна та групова робота формує навички навчання в парадигмі студентоцентпованої освіти.

Language of instruction

Ukrainian