Практикум з планування професійної кар’єри та роботи з персоналом

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BST: "Social Technologies of the Economic Sphere: Management and Marketing"

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ2.10

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Практикум з планування професійної кар’єри та роботи з персоналом» входить до циклу професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю «Соціологія», освітньою програмою «Соціальні технології», є дисципліною вільного вибору студентів блоку «Соціальні технології економічної сфери: менеджмент та маркетинг». Вона передбачає вивчення наукових засад, принципів і особливостей проектування та реалізації соціальних технологій роботи з персоналом та при побудові власної професійної кар’єри в практичній діяльності. Отримані знання та навички сприятимуть підвищенню професійної компетентності майбутніх соціологів у процесі вивчення різних аспектів соціально-економічного життя суспільства. Програма дисципліни складається з двох змістовних частин: частина 1«Технології роботи з персоналом»; частина 2 «Планування та побудова професійної кар’єри».

Language of instruction

Ukrainian