Презентація результатів соціологічних досліджень

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК36

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2018

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна належить до обов’язкових в межах освітньої програми «Соціальні технології» на здобуття освітнього ступеню: бакалавр за спеціальністю 054 «Соціологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Сучасна соціологія давно вийшла за межі аудиторії та кабінету. Тому фахівцю-соціологу потрібно вміти коректно подати результати соціологічного дослідження як у академічних формах, зокрема, таких, як тези, публікація та ін., а також у формі прес-релізу, звіту, презентації та ін. Водночас, він має розумітись на основних принципах наукової етики, у якій закладено основи представлення результатів дослідження не лише у науці, а й у соціумі в цілому. Вагомим також є вміння представити результат у формі доповіді, виступу, які сьогодні наскрізно наповнюють сучасне суспільство. Курс спрямований на надання системних знань щодо усіх перелічених аспектів та форм.

Language of instruction

Ukrainian