Проектування соціологічного дослідження

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Applied sociological research"

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ01.01

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна «Проектування соціологічного дослідження» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці за освітньою програмою “Соціологія” (вибірковий блок «Прикладні соціологічні дослідження»), В ході вивчення дисципліни студент навчиться розробляти програму соціологічного дослідження, її методологічний та процедурний розділ, робочий план дослідження; калькуляцію дослідження; визначати необхідний метод збору інформації, розробляти інструментарій та польову документацію методу; створювати вибірку за існуючими принципами, розраховувати об’єм вибіркової сукупності та похибку вибірки; в разі необхідності проводити ручну обробку отриманої інформації; проводити теоретичний аналіз одержаного емпіричного матеріалу; теоретичний аналіз одномірних та багатомірних розподілів, проводити інтерпретацію отриманих результатів; розробляти висновки та практичні рекомендації за результатами досліджень; підготувати підсумковий, звіт за результатами соціологічного дослідження.

Language of instruction

Ukrainian