Проективні методики у соціології

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Applied sociological research"

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ1.6

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Проективні методики у соціології» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці студентів за освітньою програмою «Соціологія» (Вибірковий блок "Прикладні соціологічні дослідження"). В рамках дисципліни основна увага приділяється ряду проективних методик, таких як: асоціативні методики (НАЕ, ДАН, АДПФ) та проективні методики "Незакінчені речення", "Авторитетні люди", "Аналогія". "Проективні запитання", проективний малюнок. Вони використовуються віддавна. соціологами у дослідженнях з базовою якісною методологією. Водночас, у сучасному суспільстві, де спостерігаються більша закритість людей та криза класичних опитувальних методів у соціології вони можуть вдосконалюватись методично та набувати нової актуальності. Потужним с і їхній евристичний потенціал у царині соціологічних досліджень та досліджені, найрізноманітніших суспільних явищ і проблем. Курс, спрямований на опанування, поглиблення та доповнення знань щодо проективних методик, вироблення практичних вмінь застосування даних методик у емпіричних дослідженнях.

Language of instruction

Ukrainian