Розв'язання конфліктів

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК9.1

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових частин: 1. «Теоретико-методологічні засади психології конфлікту» - вивчається еволюція наукових поглядів, пояснювальні моделі конфлікту, структура га динаміка розгортання конфлікту. 2. «Психологічні технології розв'язання та урегулювання конфліктів» - розглядаються психологічні технології розв’язання конфліктів, прогнозування, попередження і профілактика конфлікту залежно від типологічної належності, технології оволодіння та вирішення конфліктних ситуацій Дисципліна «Розв'язання конфліктів» викладається як вибіркова у 6 семестрі навчання на ОП «Соціологічне забезпечення управлінських процесів».

Language of instruction

Ukrainian