Розвиток територіальних громад

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК2.3

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна «Розвиток територіальних громад» як прикладний напрям технологій управління соціальними спільнотами носить суто практичний характер. Вона сприяє формуванню в майбутніх соціологів практичних умінь і навичок роботи з територіальними громадами, а також володінню відповідними соціологічними засобами, методами та технологіями дослідження різних аспектів соціального розвитку територіальних громад і місцевих спільнот. У процесі навчання дисципліни передбачається набуття студентами вмінь працювати з сучасною науковою та галузевою літературою, навичок критичного опрацювання першоджерел і їх системного аналізу, а також набуття відповідних знань щодо способів та доцільності використання різноманітних соціологічних методик, технік і технологій у сфері управління соціальним розвитком територіальних громад . Програма дисципліни складається з двох змістових частин: частина 1 «Вступ до теорії та практика розвитку територіальних громад»; частина 2 «Технології управління соціальним розвитком територіальних громад».

Language of instruction

Ukrainian