Соціальна політика у великому місті

Освітня програма

MPASR

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали[uk:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ВБ2.1

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Прикладна соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна відноситься до переліку дисциплін вибіркового блоку «Урбаністичні студії». Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності і процеси формування та забезпечення соціальних потреб людини у великому місті та характеристика сучасних процесів, що протікають у соціальній сфері життя великого міста. Під час вивчення дисципліни проводиться аналіз основних рівнів та напрямів соціальної політики сучасної України у сфері зайнятості, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення та страхування тощо, досліджуються проблеми соціального захисту різних категорій населення як найважливішої складової соціальної політики великого міста. Студенти отримають знання про сутність соціальної політики та засоби її реалізації, трансформаційні процеси, що відбуваються в соціальній політиці, нормативноправову базу соціальної політики

Language of instruction

Ukrainian