Соціальні проблеми сучасного суспільства

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2023

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК05

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2023

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Знайомство із сутністю соціальних проблем та специфікою соціологічного їх дослідження у порівнянні із повсякденними знаннями та масмедійними продуктами є вступним змістовним кроком освітньої програми "соціальні технології". Тематичне наповнення дисципліни проводить розрізнення між особливостями наукового соціологічного знання щодо соціальних проблем та його представлення у ЗМІ, дає можливість критичного осмислення повсякденного досвіду із застосуванням соціологічного понятійного апарату. Творчі завдання, індивідуальна та групова робота формує навички навчання в парадигмі студентоцентрованої освіти.

Language of instruction

Ukrainian

Спеціальність

Cоціологія