Соціальні технології маркетингу

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ1.1

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2021

ECTS credits

8.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна відноситься до переліку дисциплін вільного вибору студента блоку «Технології економічної сфери: менеджмент і маркетинг». Предметом вивчення навчальної дисципліни є соціологічна інтерпретація та знайомство студентів з формами і методами маркетингу в різних сферах діяльності, а також механізмами ринкової регуляції різних сфер суспільного життя; освоєння сучасних інструментів для управління інформацією і формування іміджу. Вивчення дисципліни дозволить студентам опанувати технології утримання споживача в місцях продажів, технології сенсорного маркетингу, технології управління емоційним станом споживача, програми споживчої соціалізації. Дисципліна також дозволяє студентам зрозуміти основні стратегії та механізми просування ідей і товарів. Освоєння цього курсу передбачає використання і вивчення вітчизняної та зарубіжної літератури з теорії та практики маркетингу професійних друкованих та електронних видань. З практичної точки зору курс дозволяє вивчити сучасний досвід і спектр завдань, які стоять перед організаціями та їх маркетинговими підрозділами.

Language of instruction

Ukrainian