Соціальні технології управління та адміністрування

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ1.4

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2021

ECTS credits

8.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна відноситься до вибіркового блоку 1 «Технології економічної сфери: менеджмент і маркетинг». Вона передбачає вивчення фундаментальних наукових засад, понятійно-категоріального апарату, генезису, типології, структури і функцій даної галузі наукового знання, а також принципів і особливостей проектування та реалізації соціальних технологій адміністративно-управлінської діяльності в перехідному суспільстві. У межах вивчення даної дисципліни передбачається закріплення студентами вмінь і навичок опрацювання сучасної наукової літератури, критичного осмислення місця і ролі соціальних технологій управління та адміністрування в життєдіяльності сучасного суспільства, оцінювання прикладних можливостей адміністративно-управлінських технологій в перебігу функціонування сучасного соціуму, а також в умовах глобальних соціальних змін і суспільних трансформацій. Отримані знання і навички сприятимуть підвищенню фахового рівня та професійної компетентності майбутніх магістрів соціології у процесі здійснення соціологічного обстеження впливу адміністративно-управлінських технологій на розвиток сучасного транзитивного суспільства.

Language of instruction

Ukrainian