Соціальні технології управління та адміністрування

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2021

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

4

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВБ1.4

degree_level

магістр

Program of Study

Соціальні технології

Course developed in

2021

ECTS credits

8.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна відноситься до вибіркового блоку 1 «Технології економічної сфери: менеджмент і маркетинг». Вона передбачає вивчення фундаментальних наукових засад, понятійно-категоріального апарату, генезису, типології, структури і функцій даної галузі наукового знання, а також принципів і особливостей проектування та реалізації соціальних технологій адміністративно-управлінської діяльності в перехідному суспільстві. У межах вивчення даної дисципліни передбачається закріплення студентами вмінь і навичок опрацювання сучасної наукової літератури, критичного осмислення місця і ролі соціальних технологій управління та адміністрування в життєдіяльності сучасного суспільства, оцінювання прикладних можливостей адміністративно-управлінських технологій в перебігу функціонування сучасного соціуму, а також в умовах глобальних соціальних змін і суспільних трансформацій. Отримані знання і навички сприятимуть підвищенню фахового рівня та професійної компетентності майбутніх магістрів соціології у процесі здійснення соціологічного обстеження впливу адміністративно-управлінських технологій на розвиток сучасного транзитивного суспільства.

Language of instruction

Ukrainian