Соціальні технології в соціальній політиці

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ1.3

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2021

ECTS credits

6.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна відноситься до дисциплін вільного вибору студента блоку «Технології економічної сфери: менеджмент і маркетинг» і спрямована на формування знань про явище соціальної політики та можливих соціальних технологій, що можуть бути застосовані для її впровадження, міжнародні правові основи та моделі, опанування основними категоріями дисципліни; визначенні теоретичними підходами дослідження закономірностей та тенденцій властивих сучасному суспільству. Це забезпечується творчими аналітичними завданнями і дослідницькою роботою в малих групах, результатом якої повинна стати презентація відповідних соціальних технологій у вигляді проекту.

Language of instruction

Ukrainian