Соціально-політична стратифікація

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Politics"

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ07.07

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна відноситься до вибіркового блоку «Соціологія політики» і вводить студентство у тематику та стратегії досліджень політичних нерівностей у вимірах політичної участі, громадянства та влади. На основі порівняльного аналізу політичних політичної стратифікації в різних типах суспільного порядку. Предметом вивчення навчальної дисципліни є поняття панування, влади, впливу, організаційного контролю як факторів, за якими утворюється політична стратифікація, міжособистісні, соцієтальні та інституційні прояви влади та способи їх вимірювання, а також поняття і явище громадянської нерівності; прояви в сучасних суспільствах, сучасні тенденції в проявах громадянських нерівностей, мас-елітних розколів, політичного відчуження та політичної участі.

Language of instruction

Ukrainian