Соціологічне оцінювання людського капіталу

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2023

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК2.2

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2023

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна «Соціологічне оцінювання людського капіталу» відноситься до дисциплін вільного вибору студента блоку «Управління територіальними спільнотами» і спрямована на вивчення ресурсних параметрів людського капіталу, концептуальних стратегій їх аналізу та дослідницького інструментарію з оцінювання, формування підґрунтя для пропозицій дієвих управлінських рішень у корпоративній практиці, а також більш загальне розуміння місця людських ресурсів у соціальній структурі суспільства.

Language of instruction

Ukrainian

Спеціальність

Cоціологія