Соціологічне забезпечення політичного процесу

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ6.01

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Соціологічне забезпечення політичного процесу» входить до циклу професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю «Соціологія», освітньою програмою «Соціальні технології», є дисципліною вільного вибору студентів з переліку №4. Вона передбачає вивчення наукових засад, понятійного апарату, генезису, типології, структури і функцій даної дисципліни, а також принципів і особливостей проектування та реалізації соціальних технологій роботи соціолога в політичних організаціях, органах влади та управління. У процесі вивчення дисципліни передбачається набуття студентами вмінь і навичок роботи з оцінювання пізнавальних і практичних спроможностей політичних технологій, а також здатностей їх використання у майбутній практичній діяльності. Отримані знання та навички сприятимуть підвищенню професійної компетентності майбутніх соціологів у процесі вивчення різних аспектів соціально-політичного життя суспільства.

Language of instruction

Ukrainian