Соціологічні теорії глобалізації та розвитку

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ3.06

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна «Соціологічні теорії глобалізації» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», вона націлена на суттєве поглиблення теоретичних знань, які стосуються наукового розуміння процесу глобалізації як найважливішої трансформаційної тенденції людства. Програмний матеріал дисципліни дозволяє з’ясувати світоглядну та концептуальну специфіку трьох найважливіших типів соціологічних теорій глобалізації: 1) теорії глобальної модернізації; 2) теорії глобальної залежності; 3) соціологічної теорії антиглобалізму.

Language of instruction

Ukrainian