Соціологічні теорії міста та урбанізації

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Urbanization and Globalization"

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ09.02

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна спрямована па формування професійних павичок соціологічного аналізу щодо поглибленого розуміння змісту тенденцій розвитку сучасної соціологічної теорії, які визначаються посиленням уваги соціологів до дослідження урбанізаційних новітніх соціальних змін в контексті історико-соціологічного огляду генези та розвитку соціологічних теорій міст з позицій представників різних парадигмальних орієнтацій. Знання та професійні вміння після завершення вивчення даної дисципліни сприятимуть аналітичному осмисленню функціонування міста, в тому числі що стосується його внутрішньої структури; взаємопов’язаності з суміжними процесами (індустріалізація та глобалізація) та складових частин (соціальна інфраструктура).

Language of instruction

Ukrainian