Соціологічний аналіз документів

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Applied sociological research"

Семестр

6
7

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ1.7

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

8.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна належить до дисциплін вільного вибору студентів в межах освітньої програми «Соціологія» на здобуття освітнього ступеню: бакалавр за спеціальністю 054 «Соціологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», вибіркового блоку «Прикладні соціологічні дослідження». Сучасне суспільство характеризується високим рівнем інформатизації. Сьогодні індустрія інформації перетворилася в галузь світової економіки, вона стала невід'ємною складовою сучасних процесів глобалізації, що відкриває широкий доступ до сучасних технологій, науки та культури і водночас впливає на трансформацію людства (цит. за Н. Аксьоновою). Як стверджують фахівці, сучасна людина за місяць отримує та обробляє стільки інформації, скільки людина XVII ст. отримувала за все своє житія. Вся ця інформація потрапляє до людей у' формі найрізноманітніших документів. Тож вміння досліджувати й аналізувати документальний потік є надзвичайно вагомим для сучасного фахівця-соціолога. Курс спрямований на поглиблене вивчення методології (методик, технік, шляхів квантифікації та ін.) більшості методів, які дозволяють здійснювати аналіз документів, а також на ознайомлення з принципами роботи комп’ютерних засобів для роботи з документами.

Language of instruction

Ukrainian