Соціологічний аналіз документів

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ6.03

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна належить до дисциплін вибору з переліку (№4) в межах освітньої програми «Соціальні технології» на здобуття освітнього ступеня: бакалавр за спеціальністю 054 «Соціологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Сучасне суспільство характеризується чи не надмірною переповненістю документами різного типу. Візуальні, текстові, відео- та аудіо-документи оточують сучасну особу посекундно. Такий стан справ вимагає певного рівня компетентності у використанні відповідних методів. До того ж із щоденним стрімким розвитком Інтернету на ринку праці для соціологів та маркетологів знання методів аналізу текстів є обов'язковою умовою. Курс спрямований на поглиблення та доповнення знань з аналізу документів, вироблення практичних вмінь застосування сучасних методів та технік аналізу текстів.

Language of instruction

Ukrainian