Соціологія економіки

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2018

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

5

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ОК17

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна «Соціологія економіки» є обов’язковою дисципліною, що входить до освітньої програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», спеціальності «соціологія». Дисципліна передбачає вивчення наукових засад, понятійно-категоріального апарату, генезису, структури, функцій, законів соціології економіки, а також економічного життя індивідів і соціальних груп та світового господарства; особливостей формування соціально-економічних відносин, економічної культури, моделей економічної поведінки та форм економічної діяльності в сучасному суспільстві. У перебігу вивчення дисципліни передбачається набуття студентами вмінь і навичок, роботи з сучасною науковою літературою, критичного опрацювання та осмислення першоджерел, оцінювання методологічних і пізнавальних спроможностей соціологічних теорій економічного життя та концепцій соціально-економічного розвитку, а також здатностей володіння сучасними засобами дослідження суб’єктів економічної діяльності різних рівнів у перебігу глобальних змін і суспільних трансформацій. Отримані знання та навички сприятимуть підвищенню фахового рівня та професійної компетентності майбутніх соціологів у процесі аналізу різних аспектів економічного життя транзитивного суспільства. Програма дисципліни складається з двох змістовних частин: частина 1 «Вступ до соціології економіки»: частина 2 «Соціологічні виміри економічного життя суспільства».

Language of instruction

Ukrainian