Соціологія економіки

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК17

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна «Соціологія економіки» є обов’язковою дисципліною, що входить до освітньої програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», спеціальності «соціологія». Дисципліна передбачає вивчення наукових засад, понятійно-категоріального апарату, генезису, структури, функцій, законів соціології економіки, а також економічного життя індивідів і соціальних груп та світового господарства; особливостей формування соціально-економічних відносин, економічної культури, моделей економічної поведінки та форм економічної діяльності в сучасному суспільстві. У перебігу вивчення дисципліни передбачається набуття студентами вмінь і навичок, роботи з сучасною науковою літературою, критичного опрацювання та осмислення першоджерел, оцінювання методологічних і пізнавальних спроможностей соціологічних теорій економічного життя та концепцій соціально-економічного розвитку, а також здатностей володіння сучасними засобами дослідження суб’єктів економічної діяльності різних рівнів у перебігу глобальних змін і суспільних трансформацій. Отримані знання та навички сприятимуть підвищенню фахового рівня та професійної компетентності майбутніх соціологів у процесі аналізу різних аспектів економічного життя транзитивного суспільства. Програма дисципліни складається з двох змістовних частин: частина 1 «Вступ до соціології економіки»: частина 2 «Соціологічні виміри економічного життя суспільства».

Language of instruction

Ukrainian