Соціологія економіки, праці та зайнятості

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ОК18

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Соціологія економіки, праці та зайнятості» є обов’язковою навчальною дисципліною, яка входить до освітньої програми професійної підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр», спеціальності «соціологія». Вона передбачає вивчення наукових засад, предметного поля, понятійного апарату, генезису, структури, функцій, закономірностей розвитку соціально-трудової сфери, формування ринку робочих місць, економічного життя та системи соціально-економічних відносин, а також економічної культури, поведінки та діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринкової економічної системи. У перебігу' вивчення дисципліни передбачається набуття студентами вмінь і навичок роботи з науковою літературою, критичного опрацювання та осмислення першоджерел, оцінювання методологічних і пізнавальних можливостей соціологічних теорій економіки, праці та зайнятості в перебігу соціально-економічного: розвитку українського суспільства, а також - здатностей дослідження суб’єктів економічної діяльності різних рівнів в умовах глобальних змін і. суспільних трансформацій. Отримані, знання та навички сприятимуть підвищенню фахового рівня та професійної компетентності майбутніх соціологів у вивченні різних аспектів економічного життя сучасного соціуму. Програма дисципліни складається з трьох змістовних частин: частина 1 «Соціологія економіки, праці та зайнятості як галузі сучасного соціологічного знання»; частина 2 «Соціологічні виміри економічного житія суспільства; частина 3 «Соціальні детермінанти праці та зайнятості в ринковій економіці».

Language of instruction

Ukrainian