Соціологія економіки та маркетингу

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BST: "Social Technologies of the Economic Sphere: Management and Marketing"

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ2.01

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

7.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Соціологія економіки та маркетингу» відноситься до вибіркового блоку дисциплін "Соціальні технології економічної сфери: менеджмент та маркетинг" і передбачає вивчення наукових засад, понятійно-категоріального апарату, генезису, структури і функцій соціології економіки та маркетингу, а також соціально-економічних закономірностей розвитку економічного життя та світового господарства, формування соціально-економічних відносин, економічної культури, поведінки та діяльності в сучасному суспільстві. Дана дисципліна сприятиме також формуванню наукових знань про соціальну сутність і місце маркетингової діяльності в умовах ринкової економіки, а також про механізми, методи та технології соціального маркетингу як засобу організації маркетингових комунікацій та різноманітних маркетингових операцій в перебігу соціологічного аналізу сучасних ринків та споживацьких настроїв населення У перебігу вивчення дисципліни передбачається набуття студентами вмінь і навичок роботи з науковою літературою, критичного осмислення першоджерел, а також оцінювання методологічних і пізнавальних можливостей сучасних концепцій соціології економіки та маркетингу з метою дослідження суб’єктів економічної та маркетингової діяльності різних рівнів у перебігу глобальних змін і суспільних трансформацій. Отримані знання та навички сприятимуть підвищенню фахового рівня та професійної компетентності майбутніх соціологів у вивченні різноманітних аспектів економічного життя сучасного суспільства. Програма навчальної дисципліни складається з двох змістовних частин; частина 1 «Соціологія економіки як галузь соціологічного знання»; частина 2 «Соціологія маркетингу як галузева соціологічна теорія».

Language of instruction

Ukrainian