Соціологія етнічних та міграційних процесів

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ8.1

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Галузева етносоціологічна проблематика репрезентує коло провідних напрямів теоретичних та емпіричних досліджень суспільного життя. В умовах сучасних глобалізаційних змін особливої актуальності набуває аналіз динамічних аспектів етнічних спільнот, а також їх співвідношення з міграційними процесами, які значною мірою визначають сутність інтеграційних та дезінтеграційних міжетнічних відносин. Важливим, у такій перспективі, стає розкриття дисциплінарної специфіки етносоціології та соціології міграцій, характеристика мікро- та макрорівнів етнічних та міграційних процесів, встановлення їх змісту, типології та особливостей розгортання у контекстах сучасних, зокрема українського, суспільств.

Language of instruction

Ukrainian