Соціологія менеджменту та маркетингу

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Management and Marketing"

Семестр

7
8

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ3.9

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

8.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Соціологія Менеджменту та маркетингу» входить до вибіркового блоку дисциплін "Соціологія менеджменту та маркетингу" освітнього рівня «бакалавр», спеціальності «соціологія». Вона передбачає вивчення генезису, наукових, організаційних і технологічних засад, понятійного апарату, закономірностей, принципів, структури і функцій соціології менеджменту та маркетингу, а також особливостей, форм і способів функціонування систем менеджменту та маркетингу в соціальних організаціях різних сфер і галузей сучасного суспільства. У перебігу вивчення даної дисципліни передбачається набуття студентами вмінь і навичок роботи з науковою літературою, критичного осмислення першоджерел, оцінювання пізнавальних можливостей сучасних соціологічних концепцій менеджменту та маркетингу, а також здатностей володіння сучасними соціологічними засобами дослідження суб’єктів організаційно-управлінської та маркетингової діяльності в умовах соціально-економічних змін і суспільних трансформацій. Програма дисципліни складається з двох змістовних частин: частина ! «Соціологія менеджменту як галузь соціологічного знання»; частина 2 «Соціологія маркетингу як галузева соціологічна теорія».

Language of instruction

Ukrainian