Соціологія неформальних економічних відносин

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BST: "Social Technologies of the Economic Sphere: Management and Marketing"

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ2.07

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна "Соціологія неформальних економічних відносин" є складовою освітньої програми "Соціальні технології" за освітнім ступенем «бакалавр», галузі знань 05 - соціальні та поведінкові науки, зі спеціальності 054 Соціологія. Вона відноситься до вибіркового блоку "Соціальні технології економічної сфери: менеджмент та маркетинг", що забезпечує отримання фахових компетентностей. Предметом дослідження є неформальні економічні відносини як різновид соціальних відносин. Дисципліна передбачає ознайомлення з основними проблемами та питаннями сучасної соціології неформальних економічних відносин.

Language of instruction

Ukrainian