Соціологія неформальних економічних відносин

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2023

Лектор

Семестр

7

Додаткові матеріали

[en:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ВД7.3

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2023

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна "Соціологія неформальних економічних відносин" є складовою освітньої програми "Соціологія" за освітнім ступенем «бакалавр», галузі знань 05 - соціальні та поведінкові науки, зі спеціальності 054 Соціологія. Вона відноситься до дисциплін вільного вибору студента (перелік 7), що забезпечує отримання фахових компетентностей. Предметом дослідження є неформальні економічні відносини як різновид соціальних відносин. Дисципліна передбачає ознайомлення з основними проблемами та питаннями сучасної соціології неформальних економічних відносин.

Language of instruction

Ukrainian

Спеціальність

Cоціологія