Соціологія організацій та управління

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК34

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Соціологію організацій та управління визначають як галузь соціологічного знання, що вивчає організації як елементи соціальної структури суспільства та управління ними в умовах наявних в суспільстві соціальних відносин, соціальних змін, закономірностей соціальних дій і поведінки людей. Дисципліна акцентує увагу на розкритті генези, основних етапів становлення та розвитку соціології організацій та управління у контексті глобальних змін, поглиблення розуміння природи, механізмів функціонування й розвитку соціальних організацій, як ефективних форм кооперації спільної діяльності людей; виокремленні структурно-функціональних компонентів соціальної організації, ключових організаційних процесів, дій, взаємодій і відносин як продуктивних чинників функціонування організаційних систем у сучасному суспільстві.

Language of instruction

Ukrainian