Соціологія організаційних взаємодій

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Labor Relations"

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ08.04

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Соціологія організаційних взаємодій» входить до циклу професійної підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», спеціальності «соціологія», освітньої програми «соціологія». Вона відноситься до вибіркового блоку навчальних «Соціологія трудових відносин» і передбачає вивчення наукового статусу соціологічної теорії, організаційної взаємодії, понятійно-категоріального апарату, генезису, змісту, предметної сфери, структури та функцій даної галузі соціологічного знання. У перебігу викладання даного курсу передбачено розгляд організаційної взаємодії, як важливого системного інструменту упорядкування суспільного життя, а також як технології управління соціальними об’єктами і процесами в сучасному суспільстві. У межах вивчення даної дисципліни передбачається набуття студентами навичок роботи з сучасною науковою і спеціальною літературою, критичного осмислення першоджерел, оцінювання пізнавальних можливостей різних концепцій теорії соціальної взаємодії, а також здатностей володіння методологічним інструментарієм соціології та інтими інноваційними ’засобами дослідження суб’єктів управлінської діяльності в умовах суспільних змін і глобальних трансформацій. Отримані знання і навички сприятимуть підвищенню фахового рівня та професійної компетентності майбутніх фахівців соціології у процесі соціологічного вимірювання впливу організаційно-управлінських чинників на функціонування та розвиток сучасного суспільства. Програма дисципліни складається з двох взаємопов’язаних змістовних частин: частинні «Вступ до соціології організаційної взаємодії»: частина 2 «Механізми формування та відтворення організаційної взаємодії в сучасному соціумі».

Language of instruction

Ukrainian