Соціологія підприємництва

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Management and Marketing"

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ3.3

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Соціологія підприємництва» входить до циклу професійної підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», спеціальності «соціологія». Вона відноситься до дисциплін вибіркового блоку дисциплін "Соціологія менеджменту та маркетингу" і передбачає вивчення наукових засад,- понятійно-категоріального апарату, генезису, основних теорій, законів і функцій соціології підприємництва, а також інноваційних стратегій і різних форм підприємницької діяльності суб’єктів господарювання в сучасному суспільстві. У перебігу' вивчення дисципліни передбачається набуття студентами умінь роботи з науковою літературою, критичного осмислення першоджерел, оцінювання теоретичних і пізнавальних можливостей соціології підприємництва, а також володіння сучасними соціологічними засобами дослідження суб’єктів підприємницької діяльності в умовах сучасних соціально-економічних змін. Отримані знання, вміння і навички сприятимуть підвищенню' фахового рівня та професійної компетентності майбутніх соціологів у перебігу соціологічного аналізу впливу підприємництва на соціально-економічний розвиток сучасного суспільства. Програма дисципліни складається з двох змістовних частин: частина 1 «Вступ до соціології підприємництва»; частина 2 «Соціологічні виміри підприємницької діяльності».

Language of instruction

Ukrainian