Соціологія підприємництва

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Management and Marketing"

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ04.07

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Соціологія підприємництва» входить до циклу професійної підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», спеціальності «соціологія». Вона відноситься до вибіркового блоку дисциплін «Соціологія менеджменту та маркетингу» і передбачає вивчення: наукових засад, понятійно-категоріального апарату, генезису, основних теорій, концепцій, законів, принципів і функцій соціології підприємництва, а також інноваційних стратегій і різних форм підприємницької діяльності суб’єктів господарювання в сучасному суспільстві. У перебігу вивчення дисципліни передбачається набуття студентами умінь роботи зі спеціальною науковою літературою, критичного осмислення першоджерел, оцінювання теоретичних засад і пізнавальних можливостей соціології підприємництва, а також володіння сучасним арсеналом соціологічних засобів дослідження поведінкових стратегій суб’єктів підприємницької діяльності в умовах соціально-економічних змін і суспільних перетворень. Отримані знання, вміння і навички сприятимуть підвищенню, фахового рівня та професійної компетентності майбутніх соціологів у перебігу соціологічного аналізу впливу підприємництва на соціально-економічний розвиток сучасного суспільства. Програма дисципліни складається з двох змістовних частин: частина 1 «Вступ до соціології підприємництва»; частина 2 «Соціологічні виміри підприємницької діяльності».

Language of instruction

Ukrainian