Соціологія поколінь

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК5.1

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна спрямована на формування знань історії виникнення та базових положень актуальних теорій поколінь в соціології, а також навичок ідентифікації ключових відмінностей та протиріч у цінністно-смислових, емоційних та когнітивних характеристиках соціальних груп за критеріям поколінного розрізу. Дисципліна закладає основи сучасного наукового світогляду в контексті виокремлення відмінностей між групами поколінь, а також формує аналітичні навички ідентифікації конструктивних, деструктивних та конфліктних аспектів комунікації при формуванні та інтенсифікації соціальних взаємодій між поколіннями. Практична реалізація отриманих навичок може бути застосована при підготовці рекомендацій щодо розробки інструментального забезпечення соціального прогнозування об’єкту соціологічного дослідження, пов'язаного з структурним виміром сучасного суспільства.

Language of instruction

Ukrainian