Соціологія простору

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ4.01

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна носить проблемний характер, сприяє формуванню в професійній свідомості майбутніх соціологів уявлень щодо проблематичності просторових концептів і метафор в соціологічній теорії. Передбачається набуття вмінь працювати з сучасними соціальними проблемами, критично опрацьовувати соціальну інформацію, розвиток навичок аналізу, порівняння та оцінки методологічної спроможності різних концепцій соціального простору, здобуття знань про способи тлумачень та означень поняття «соціальний простір», про відмінності між фізичним і соціальним просторами суспільства, про основні теоретичні концепції, які експлікують поняття соціального простору, про роль і значення просторових метафор в соціології, про сутність просторових образів та уявлень та їхнє соціальне значення, а також про технології конструювання просторових форм.

Language of instruction

Ukrainian