Соціологія ринку

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВД1.04

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Анотація навчальної дисципліни; Дисципліна відноситься до дисциплін вільного вибору студента спеціалізації «Соціологія соціальних проблем». Соціологія ринку - це галузь соціологічного знання, яка вивчає ринкову економіку як соціальний інститут, закономірності його розвитку та функціонування, ринкові механізми влади та їх вплив у суспільстві, соціальний розвиток суспільства в умовах ринкової економіки. Об’єктом соціології ринку є соціальні процеси ринкової економіки. Предметом соціології ринку є дослідження відносно самостійних, специфічних підсистем суспільного цілого і соціальні механізми регулювання ринкових відносин, особливості поведінки соціальних суб’єктів в умовах ринку. Ринок з точки зору соціології ринку - один із елементів суспільства який тісно пов’язаний з його соціальною структурою і соціальними процесами. Відповідно, соціологія ринку досліджує економічне життя, розвиток ринкової економіки як соціальний процес, що викликаний активністю соціальних спільнот. Особливий інтерес виявляє вона до взаємодії економічної та соціальної сфер, до взаємовпливу та взаємозбагачення економічних і соціальних процесів. Соціологія ринку зосереджується не на відокремлених явищах, тенденціях в економічному та соціальному бутті та навіть не на їх взаємозв’язку, а на механізмах, що формують і регулюють ці взаємозв’язки. Не менше цікавить її вплив соціальних механізмів на перебіг та особливості економічних процесів.

Language of instruction

English