Соціологія сім'ї та особистості

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ7.1

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна "Соціологія сім’ї та особистості" є складовою освітньої програми "Соціологія" за освітнім рівнем «бакалавр», галузі знань 05 - соціальні та поведінкові науки, зі спеціальності 054 - соціологія і є вибірковою (перелік 2). Предметом дисципліни є місце і роль особи та сім'ї в суспільстві; інтеграція в особі соціально значущих рис суспільства; соціальні механізми формування особи; обумовленість особистісних якостей людини системою соціальних позицій, умов і форм життєдіяльності; соціологічна рефлексія щодо сім’ї, шлюбу та батьківства, дитинства, соціальних проблем сім'ї в сучасному суспільстві.

Language of instruction

Ukrainian