Соціологія сім'ї та особистості

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК27

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна "Соціологія сім’ї, та особистості" є складовою освітньої програми "Соціологія" за освітнім рівнем «бакалавр», галузі знань 05 - соціальні та поведінкові науки, зі спеціальності 054 — соціологія. Предметом дисципліни є місце і роль особи та сім'ї в суспільстві; інтеграція в особі соціально значущих рис суспільства; соціальні механізми формування особи; обумовленість особистісних якостей людини системою соціальних позицій, умов і форм життєдіяльності; соціологічна рефлексія щодо сім’ї, шлюбу та батьківства, дитинства, соціальних проблем сім'ї в сучасному суспільстві.

Language of instruction

Ukrainian