Соціологія сім'ї та особистості

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2023

Лектор

Семестр

3

Додаткові матеріали

[en:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ВД1.8

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2023

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна "Соціологія сім’ї та особистості" є складовою освітньої програми "Соціологія" за освітнім рівнем «бакалавр», галузі знань 05 - соціальні та поведінкові науки, зі спеціальності 054 - соціологія і є вибірковою (перелік 1). Предметом дисципліни є місце і роль особи та сім'ї в суспільстві; інтеграція в особі соціально значущих рис суспільства; соціальні механізми формування особи; обумовленість особистісних якостей людини системою соціальних позицій, умов і форм життєдіяльності; соціологічна рефлексія щодо сім’ї, шлюбу та батьківства, дитинства, соціальних проблем сім'ї в сучасному суспільстві.

Language of instruction

Ukrainian

Спеціальність

Cоціологія