Соціологія соціальної сфери

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВС10.03

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Соціологія соціальної сфери» входить до циклу професійної підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», спеціальності «соціологія»; освітньої програми «соціологія» і відноситься до вибіркового блоку дисциплін «Соціологія трудових відносин» та передбачає вивчення наукового статусу соціологічної теорії механізмів утворення соціальної сфери, понятійно-категоріального апарату, генезису, змісту, предметної сфери, структури та функцій даної галузі соціологічного знання. Засвоєння змісту даної дисципліни передбачає набуття студентами навичок роботи з сучасною науковою і спеціальною літературою, критичного осмислення першоджерел, оцінювання пізнавальних можливостей різних концепцій теорії соціальної взаємодії, а також здатностей володіння методологічним інструментарієм соціології та іншими інноваційними засобами дослідження суб’єктів управлінської діяльності в умовах суспільних змін і глобальних трансформацій. Отримані знання і навички сприятимуть підвищенню фахового рівня та професійної компетентності майбутніх фахівців соціології у процесі соціологічного вимірювання впливу організаційно-управлінських чинників на функціонування та розвиток соціальної сфери сучасного суспільства. Програма дисципліни складається з двох взаємопов’язаних змістовних частин: частина 1 «Вступ до соціології соціальної сфери; частина 2 «Механізми формування та відтворення соціальної сфери в сучасному суспільстві».

Language of instruction

Ukrainian