Соціологія соціальних переміщень

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Urbanization and Globalization"

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ09.04

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна є складовою вибіркового блоку «Соціологія урбанізації та глобалізації» і носінь проблемний характер, сприяє формуванню в професійній свідомості майбутніх соціологів уявлень щодо проблематичності концепту «переміщення» в соціологічній теорії та практиці. Передбачається набуття вмінь працювати з сучасною науковою літературою, критично опрацьовувати першоджерела, розвиток навичок аналізу, порівняння та оцінки методологічної спроможності різних концепцій соціальної мобільності, здобуїтя знань про способи тлумачень та означень понять «переміщення» та «мобільність», про відмінності між ними, про основні теоретичні концепції, які експлікують поняття соціально-просторової мобільності, про роль і значення метафор переміщень в соціології, про сутність, образів мобільност і та уявлень та їхнє соціальне значення.

Language of instruction

Ukrainian