Соціологія споживання

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ5.1

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна належить до дисциплін. вільного вибору студента блоку «Соціальна аналітика». Дисципліна має на меті системне опанування студентами засад соціологічного дослідження феномену споживання. в сучасному суспільстві та напрацювання умінь володіти відповідними методами та формами конструювання соціальних практик споживання. Дисципліна орієнтована на ознайомлення студентів з класичними та сучасними теоріями суспільства споживання, методами соціологічного дослідження поведінки споживачів, формування у студентів наукового розуміння соціального підґрунтя практик споживання. Навчальна дисципліна акумулює теоретичні та практичні знання про різні аспекти споживчої діяльності, спрямованої на задоволення та ідентифікацію потреб та інтересів соціальних груп. Її вивчення сприяє формуванню професійних і загальнокультурних компетенцій.

Language of instruction

Ukrainian