Соціологія споживання

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BST: "Social Technologies of the Economic Sphere: Management and Marketing"

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ2.02

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна належить до дисциплін вільного вибору студента блоку «Соціальні технології економічної сфери: менеджмент та маркетинг». Дисципліна має на меті системне опанування студентами засад соціологічного дослідження феномену споживання в сучасному суспільстві та напрацювання умінь володіти відповідними методами та формами соціальних технологій трансформації практик споживання. Курс орієнтований на ознайомлення студентів з класичними та сучасними теоріями суспільства споживання, методами соціологічного дослідження поведінки споживачів, формування у студентів наукового розуміння соціального підґрунтя практик споживання. Навчальна дисципліна акумулює теоретичні та практичні знання про різні аспекти споживчої діяльності, спрямованої на задоволення та ідентифікацію потреб та інтересів соціальних груп. Вивчення курсу сприяє формуванню професійних і загальнокультурних компетенцій.

Language of instruction

Ukrainian