Соціологія споживання

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2023

Лектор

Семестр

4

Додаткові матеріали

[en:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ВД3.3

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2023

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна належить до дисципліни вільного вибору студента (Перелік 3). Дисципліна має на меті системне опанування студентами засад соціологічного дослідження феномену споживання в сучасному суспільстві та напрацювання умінь володіти відповідними методами та формами конструювання соціальних практик споживання. Дисципліна орієнтована на ознайомлення студентів з класичними та сучасними теоріями суспільства споживання, методами соціологічного дослідження поведінки споживачів, формування у студентів наукового розуміння соціального підґрунтя практик споживання. Навчальна дисципліна акумулює теоретичні та практичні знання про різні аспекти споживчої діяльності, спрямованої на задоволення та ідентифікацію потреб та інтересів соціальних груп. Її вивчення сприяє формуванню професійних і загальнокультурних компетенцій.

Language of instruction

Ukrainian

Спеціальність

Cоціологія