Сучасні методи аналізу текстів

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВД3.04

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна належить до дисциплін за вибором з переліку (№3) в межах освітньої програми «Соціологія» на здобуття освітнього ступеню магістр за спеціальністю 054 «Соціологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Сучасне суспільство характеризується чи не надмірною переповненістю документами різного типу. Візуальні, текстові, відео- та аудіо- документи оточують сучасну особу посекундно. Такий стан справ вимагає певного рівня компетентності у використанні відповідних методів. До того ж із щоденним стрімким продукуванням інформації в онлайн-середовищі та поза ним й паралельним розвитком IT-технологій (програмування) видозмінюються методи аналізу текстів. Курс спрямований на поглиблення та доповнення знань з аналізу документів, вироблення практичних вмінь застосування сучасних методів та технік аналізу текстів.

Language of instruction

Ukrainian