Сучасні соціологічні теорії

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК22

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна "Сучасні соціологічні теорії" є складовою освітньої програми підготовки фахівців освітньої програми «Соціальні технології» освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за спеціальністю "Соціологія". Представлений в курсі матеріал - це, перш за все, зразки теоретичного дослідження в соціології і сучасного соціологічного стилю мислення. Кумулятивний характер соціологічного знання обумовлює як всебічну критику в сучасних теоріях попереднього теоретичного різноманіття, так і спроби здійснити в них "синтез" колишніх протиріч. Саме тому важливим моментом викладання дисципліни стає завдання адекватно представити сучасні теорії в контексті цілісності та єдності, підкреслюючи спадкоємність і поступальність розвитку соціологічного теоретичного знання. Зосередження на базових для соціальних наук темах дозволяє представити як різноманітність загальнотеоретичних і методологічних позицій, так і найширший спектр понять, що актуалізують проблемні для соціології питання (природа соціального, як можливий соціальний порядок, структура соціальної дії) в сучасних теоріях, і формують «словниковий запас» всякого, хто має намір брати участь в сучасному теоретичному соціологічному дискурсі.

Language of instruction

Ukrainian