Сучасні соціологічні теорії управління

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК23

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Сучасні соціологічні теорії управління» входить до циклу професійної підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», спеціальності «соціологія», освітньої програми «Соціологічне забезпечення управлінських процесів». Дисципліна передбачає вивчення наукових засад, понятійно-категоріального апарату, концептуальної еволюції та функцій загальної теорії соціального управління як галузі сучасного соціологічного знання, а також змісту та особливостей сучасних соціологічних концепцій управління різноманітними соціальними об’єктами і процесами в перехідному соціумі. У перебігу вивчення даної дисципліни передбачається набуття студентами навичок роботи з сучасною науковою літературою, критичного осмислення першоджерел, оцінювання пізнавальних можливостей сучасних соціологічних теорій і концепцій управління соціальними системами, а також здатностей запровадження інноваційних теоретичних засобів у практичну діяльність суб’єктів управління в умовах суспільних трансформацій. Програма дисципліни складається з двох змістових частин: частина 1 «Загальна теорія соціального управління як галузь наукового знання»; частина 2 «Сучасні соціологічні теорії управління соціальними організаціями».

Language of instruction

Ukrainian