Системний аналіз в соціології

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2021

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

3

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВД1.03

degree_level

магістр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна «Системний аналіз в соціології» відноситься до вибіркових дисциплін навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр», спеціальності «соціологія». У межах даної дисципліни передбачається вивчення теоретико-методологічних засад системного аналізу в соціології як сучасного інструментального засобу вивчення неструктурованих і складних соціальних об’єктів, явищ і процесів. Зокрема: історичних етапів розвитку системного світогляду, структури і змісту системної теорії, методології, системних законів і принципів, основних категорій і понять, а також методів, методик, процедур і технологій системного аналізу у перебігу прикладних соціологічних досліджень. Дисципліна тісно пов’язана з низкою інших загальнонаукових дисциплін дослідницького характеру, таких як загальна теорія систем, системологія, системотехніка, синергетика, теорія дослідження операцій, теорія інформації, теорія ігор, теорія прийняття рішень тощо. Програма дисципліни складається з двох частин: частина 1 «Теорія систем як методологія системного аналізу у соціології»; частина 2.«Системний аналіз у прикладних соціологічних дослідженнях».

Language of instruction

Ukrainian