Системний аналіз в соціології

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВД1.03

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна «Системний аналіз в соціології» відноситься до вибіркових дисциплін навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр», спеціальності «соціологія». У межах даної дисципліни передбачається вивчення теоретико-методологічних засад системного аналізу в соціології як сучасного інструментального засобу вивчення неструктурованих і складних соціальних об’єктів, явищ і процесів. Зокрема: історичних етапів розвитку системного світогляду, структури і змісту системної теорії, методології, системних законів і принципів, основних категорій і понять, а також методів, методик, процедур і технологій системного аналізу у перебігу прикладних соціологічних досліджень. Дисципліна тісно пов’язана з низкою інших загальнонаукових дисциплін дослідницького характеру, таких як загальна теорія систем, системологія, системотехніка, синергетика, теорія дослідження операцій, теорія інформації, теорія ігор, теорія прийняття рішень тощо. Програма дисципліни складається з двох частин: частина 1 «Теорія систем як методологія системного аналізу у соціології»; частина 2.«Системний аналіз у прикладних соціологічних дослідженнях».

Language of instruction

Ukrainian