Технології оціночних досліджень

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК20

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2018

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Знайомство із сутністю оціночних досліджень розширює можливості практичного застосування соціологічного знання в суміжній професійній сфері - евалюації. Тематичне наповнення дисципліни включає вивчення теоретико-методологічних та практичних засад проведення оціночних досліджень, понятійно-категоріального апарату, принципів оціночної діяльності у різних сферах життєдіяльності суспільства. У межах вивчення даної дисципліни передбачається закріплення студентами вмінь і навичок опрацювання сучасної наукової літератури, критичного осмислення місця і ролі оціночних досліджень в системі соціального управління. Отримані знання і навички сприятимуть підвищенню фахового рівня та професійної компетентності майбутніх соціальних технологів та їх здатності проведення оціночних досліджень. Творчі завдання, індивідуальна та групова робота формує навички навчання в парадигмі студентоцентрованої освіти.

Language of instruction

Ukrainian