Технології оціночних досліджень

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК10.2

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

У межах вивчення даної дисципліни передбачається закріплення студентами вмінь і навичок опрацювання сучасної наукової літератури, критичного осмислення місця і ролі оціночних досліджень в системі соціального управління. Отримані знання і навички сприятимуть підвищенню фахового рівня та професійної компетентності майбутніх фахівців з соціологічного забезпечення управлінських процесів та їх здатності проведення оціночних досліджень. Індивідуальна та групова робота формує навички навчання в парадигмі студентоцентрованої освіти.

Language of instruction

Ukrainian