Технології реклами та брендингу в сфері економіки

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ6.02

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна належить до дисциплін вільного вибору студента Переліку 4. Вона орієнтована на підготовку фахівців, як володіють обґрунтованими моделями прагматичної спрямованості, що дозволяють їм краще характеризувати бренди та створювати відповідні для них стратегії зростання. Технології брендингу та реклами всебічно розглядаються у програмі курсу, розбираються стосовно найрізноманітніших ситуацій. Вивчення дисципліни забезпечує студентам розуміння системи спеціальних теоретичних знань з питань розробки торгового знаку, значення брендів та реклами у маркетинговій діяльності підприємства, знання основних характеристик та атрибутів брендів, методів визначення їх цінності, оволодіння методичним інструментарієм емпіричних досліджень брендингу та реклами, підходами до моделювання брендів з врахуванням особливостей споживчої поведінки, набуття практичних навичок розробки бренд-стратегій підприємства залежно від ринкових умов, засвоєння основних концепцій та принципів позиціювання бренду. Студенти під час опанування курсу мають набути глибокого розуміння принципів та технологій брендингу, відносин між споживачем та брендом, програм формування лояльності бренду та управління його розвитком.

Language of instruction

Ukrainian