Технології управління територіальними спільнотами

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

7

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВБ7.02

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Технології управління територіальними спільнотами» з вибірковою дисципліною з переліку №5. Як прикладний напрям технологій управління соціальними об’єктами та процесами вона носить суто практично орієнтований характер, сприяючи формуванню в майбутніх соціологів практичних умінь і навичок роботи з територіальними спільнотами, а також володінню засобами, методами і технологіями територіального управління та місцевого врядування. У процесі навчання передбачається набуття студентами вмінь працювати з сучасною науковою та спеціальною галузевою літературою, навичок критичного осмислення та системного аналізу відповідних першоджерел, а також використання отриманих прикладних знань, теоретико-методологічного інструментарію, дослідницьких методик, технік і технологій у сфері територіального управління та місцевого самоврядування. За своєю структурою дисципліна складається з двох взаємопов’язаних частин: частина 1 «Вступ до теорії технологізації управління територіальними спільнотами»; частина 2 «Проектування та моделювання технологій управління територіальними спільнотами».

Language of instruction

Ukrainian