Технології управління територіальними спільнотами

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ7.02

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Технології управління територіальними спільнотами» з вибірковою дисципліною з переліку №5. Як прикладний напрям технологій управління соціальними об’єктами та процесами вона носить суто практично орієнтований характер, сприяючи формуванню в майбутніх соціологів практичних умінь і навичок роботи з територіальними спільнотами, а також володінню засобами, методами і технологіями територіального управління та місцевого врядування. У процесі навчання передбачається набуття студентами вмінь працювати з сучасною науковою та спеціальною галузевою літературою, навичок критичного осмислення та системного аналізу відповідних першоджерел, а також використання отриманих прикладних знань, теоретико-методологічного інструментарію, дослідницьких методик, технік і технологій у сфері територіального управління та місцевого самоврядування. За своєю структурою дисципліна складається з двох взаємопов’язаних частин: частина 1 «Вступ до теорії технологізації управління територіальними спільнотами»; частина 2 «Проектування та моделювання технологій управління територіальними спільнотами».

Language of instruction

Ukrainian