Теорія і практика прийняття управлінських рішень

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК37

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Теорія і практика прийняття управлінських рішень» входить до циклу професійної підготовки фахівців, освітнього ступеня «бакалавр», спеціальності «соціологія», освітньої програми «Соціологічне забезпечення управлінських процесів». Вона передбачає вивчення генезису, наукового статусу, предметного поля, понятійно-категоріального апарату, структури і функцій теорії прийняття рішень, а також змісту, типології, принципів, методів і технологій прийняття адекватних управлінських рішень у рамках різних соціальних організацій. У межах вивчення даної дисципліни передбачається закріплення студентами вмінь і навичок роботи зі спеціальною науковою літературою, критичного осмислення місця й ролі управлінських рішень у життєдіяльності сучасного суспільства, а також критеріїв оцінювання їх ефективності в умовах суспільних перетворень. Отримані знання і навички сприятимуть підвищенню фахового рівня та професійної компетентності майбутніх фахівців соціології у перебігу проведення соціологічних досліджень щодо впливу різних організаційно-управлінських процесів на розвиток сучасного суспільства. Програма дисципліни складається з двох змістових частин, частина 1 «Вступ до теорії управлінських рішень»; частина 2 «Технології підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень».

Language of instruction

Ukrainian